Disclaimer

FilmService is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van of verband houdende met informatie verstrekt op deze website. FilmService is voorts niet aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de website. FilmService aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van websites van derden waarnaar de website verwijst, noch voor het verwijzen naar deze sites.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de website berusten bij FilmService respectievelijk haar licentiegevers. Het is u uitsluitend toegestaan om het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden en te printen voor privé gebruik respectievelijk voor interne bedrijfsdoeleinden. Tenzij op de website uitdrukkelijk anders is aangegeven, is het u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FilmService niet toegestaan het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.